Εικόνα για Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών.

Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών

Με την υπογραφή της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ, η Lidl θέτει ένα παράδειγμα ίσων ευκαιριών

Η δέσμευση για την ισότητα των φύλων είναι βαθιά αγκυροβολημένη στην εταιρική μας κουλτούρα. Για να υπογραμμίσει δημοσίως τη δέσμευσή της, η Lidl υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Women’s Empowerment Principles).

  • Στόχος μας είναι να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσοστό γυναικών στελεχών σε επίπεδο μέσης και ανώτερης διοίκησης.
  • Εφαρμόζουμε ενιαία μισθολογική δομή που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως επαγγελματική εμπειρία, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.
  • Απαιτούμε και προωθούμε πολιτικές ίσων ευκαιριών και από τους εταίρους μας στην αλυσίδα αξίας.

Ίσες ευκαιρίες για όλους – συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε ήδη χαράξει

Η Lidl Κύπρου προάγει το θέμα της ισότητας των φύλων εντός της επιχείρησης και στην αλυσίδα αξίας της. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ίσες ευκαιρίες και η διαφορετικότητα αποτελούν κύριες συνιστώσες μιας μακροχρόνιας επιχειρησιακής επιτυχίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τις έχουμε κατοχυρώσει στις εταιρικές μας αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει:

Αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις: Έχουμε θέσει ως στόχο να έχουμε περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις σε μεσαία και ανώτερα διοικητικά επίπεδα. Μια ιδιαίτερη πρόκληση που προκύπτει είναι συµβατότητα των οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων - τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες: Για το λόγο αυτό η Lidl Ελλάς λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για οργανωτικές λύσεις σχετικά με την εγκυμοσύνη, τη μητρότητα και τη γονική άδεια.

Ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας για όλους τους εργαζομένους: Η ενιαία μισθολογική δομή βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η επαγγελματική εμπειρία, οι εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Η εταιρία προσφέρει επίσης ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Άτομα εμπιστοσύνης για όλους τους εργαζομένους: Έχουμε ορίσει ανεξάρτητα και αμερόληπτα πρόσωπα επαφής, που μπορούν να προσεγγίσουν οι εργαζόμενοι μας τόσο για γενικά θέματα απασχόλησης προσωπικού όσο και τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που σχετίζονται με θέματα διαφορετικότητας και ισότητας των φύλων.

 • Ίσες ευκαιρίες στην εφοδιαστική μας αλυσίδα: Στο πλαίσιο της εταιρικής μας υπευθυνότητας, προωθούμε τις αρχές της ισότητας των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες και στην εφοδιαστική μας αλυσίδα. Απαιτούμε και ενθαρρύνουμε την ισότητα ευκαιριών μεταξύ των παγκόσμιων εταίρων μας και παρέχουμε σχετικές πληροφορίες στην ανάλυση των θέσεών μας για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια.

WEP logo.

Οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εγκρίθηκαν το 2010 από τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN WOMEN) και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση και ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις.

Οι ακόλουθες επτά αρχές αποσκοπούν στο να προσφέρουν καθοδήγηση στις επιχειρήσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών:

1. Ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια.

2. Σεβασμός και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου.

3. Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών.

4. Προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.

5. Υιοθέτηση επιχειρηματικών πλάνων και πρακτικών τροφοδοσίας, εμπορίας και προώθησης αγαθών με τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθμίζεται και να ισχυροποιείται η θέση των γυναικών.

6. Προώθηση της ισότητας μέσω ανάλογων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο.

7. Αξιολόγηση και λογοδοσία για τα βήματα προόδου υπέρ της ισότητας των φύλων.

Οι αρχές προέρχονται από την επιχειρηματική πρακτική και αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων αναφορικά με την προσαρμογή υφιστάμενων ή την εισαγωγή νέων και αναγκαίων κανονισμών και προγραμμάτων για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στον χώρο εργασίας.